Balogh Márton - Varga Zoltán
A CIVITAS Alapítvány

A CIVITAS Alapítvány 1992 októberében jött létre a romániai magyar társadalom egyik elsõ non-profit szakmai szervezeteként. Az Alapítvány létrehozásának és mûködésének általános célja a helyi polgári társadalom kialakulásának és fejlõdésének elõsegítése.
Az Alapítvány közvetlen céljai:
- szakértõi tanácsadás és továbbképzések szervezése a helyi önkormányzatoknak;
- az önkormányzatok közötti információáramlás biztosítása;
- az önkormányzat és a lakosság kapcsolatának fejlesztése;
- a lakossági kezdeményezések támogatása;
- a nem-kormányzati és a közösségi szervezetek támogatása;
- az európai normák alkalmazásának elõsegítése az önkormányzatok és a civil társadalom szintjén - oktatási tevékenység az alapítvány célterületein;
- a Romániában élõ etnikumok közeledésének elõsegítése.
Az alapítvány két irodával mûködik Székelyudvarhelyen és Kolozsváron. Kezdetben kormányzati programokkal foglalkoztunk. A kolozsvári iroda 1997-ben figyelembe véve az új igényeket más irányba is kiterjesztette tevékenységét. Az önkormányzati programok továbbra is a fõ tevékenységi területet képezik, de emellett más jellegû programok lebonyolítására is sor került. Mivel a minõség és a hatékonyság fõ elvünk, minden projektet szakemberek irányítanak.
Az elmúlt nyolc évben Erdély majdnem minden magyar lakta települését bevontuk programjainkba.
Projektjeink között megtalálható az önkormányzatok szakembereinek képzése, a szaktanácsadás, képzések, tréningek, felkészítõk, távoktatási programok, régiófejlesztési programok, életképes helyi kezdeményezések felkutatása és felkarolása, konfliktusmenedzsment tréningek és konkrét konfliktusmenedzsment programok.
A CIVITAS Alapítvány jelenleg az egyetlen olyan romániai magyar intézmény, amely szakmai múlttal, kapcsolatrendszerrel rendelkezik az önkormányzati és régiófejlesztési tevékenységek területén. Az alapítvány címe: Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 102/22, 3400 Kolozsvár, e-mail:
office@civitas.ro


Távoktatási program és tanácsadás az önkormányzatoknak

Legfontosabb tevékenységeink közé tartoznak az önkormányzatok számára szervezett oktatási programok, a térségfejlesztési projektek, valamint a térségfejlesztésre vonatkozó szaktanácsadás. A következõkben bemutatjuk alapítványunk legfontosabb távoktatási programját, illetve a decemberben induló átfogó tanácsadási projektjét.

SEDAP távoktatási program
A SEDAP távoktatási programot (Sistem de Educaþie la Distanþã pentru Administraþiile Publice Locale) 2000-ben indította a CIVITAS Alapítvány a PHARE Demokráciáért Alapja, valamint az Alapítvány a Nyílt Társadalomért támogatásával.
A program távoktatási rendszerben biztosítja 180 önkormányzati képviselõ és alkalmazott képzését, illetve tanácsadást nyújt az érdekelteknek a helyi közigazgatásra vonatkozó kérdésekben. A partnerként bevont kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem közigazgatási tanszékének segítségével kiadtunk öt szakkönyvet, melyek az oktatási tevékenység alapját képezik. Az oktatási csomagot eljuttattuk az érdekeltekhez, majd az oktatókkal való találkozókon alkalom nyílt a felvetõdõ kérdések megtárgyalására.
Mi motiválta egy ilyen jellegû projekt megszületését? Az önkormányzatok hatékony mûködése elengedhetetlen feltételét képezi a helyi fejlõdésnek, ehhez azonban az is szükséges, hogy az önkormányzati képviselõk, illetve alkalmazottak szakmailag felkészültek legyenek. Ez utóbbi azonban nem minden esetben kielégítõ. Miért? Viszonylag kevés önkormányzati képviselõnek volt lehetõsége, hogy korábban megfelelõ közigazgatási és menedzselési ismereteket szerezzen. A kistelepülések esetében ez sokkal nyilvánvalóbb. Tisztségbe iktatásukat követõen a polgármestereknek, tanácsosoknak vagy az önkormányzati alkalmazottaknak nincs lehetõségük, idejük arra, hogy szakmai tudásukat elmélyítsék. Ezen kíván javítani a CIVITAS Alapítvány SEDAP távoktatási programja.
A program megfogalmazott célja, hogy hat megye - Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros és Szatmár - helyi közigazgatásában részt vevõ embereinek szakmai teljesítményét növelje, valamint az, hogy a szakképzést szolgáló távoktatási rendszert hozzon létre. A közigazgatási tanszékkel közösen megjelentetett könyvek érintik a humán erõforrások menedzsmentjének, a stratégiai menedzsmentnek, a gyakorlati vagy üzemeltetési menedzsmentnek, a pénzügyi menedzsmentnek és a közéleti és intézményes kommunikációnak a kérdéskörét. Az alábbiakban röviden írunk az öt könyvrõl.
Pénzügyi menedzsment - A szerzõk, Dan Tudor Lazãr és Adrian Mihai Inceu azt vizsgálják, hogy a közösségek hogyan viselkednek egy valódi helyi autonómia kontextusában. Kutatásukban elsõsorban a helyi autonómia pénzügyi vetületére összpontosítottak, kimutatták, hogy lehetetlen valódi helyi autonómiát létrehozni megfelelõ pénzügyi autonómia hiányában.
Közintézmények menedzsmentje (Stratégiai és gyakorlati vagy üzemeltetési menedzsment) - szerzõk: Cãlin Emilian Hinþea, Cãlin Ghiolþan és Cristina Mora. A román társadalomban jelentkezõ dilemmákhoz hasonlóan a reformfolyamat a közigazgatásban is gondokat okozott. A reform fogalma jelenleg általános és tartalmatlan, függvényében alig veszik figyelembe a vezetõi és koordináló folyamatokat, általánosan elterjedt az is, hogy a közigazgatás kizárólag jogi megoldásoktól függ. A stratégiai távlatok szükségességének figyelmen kívül hagyása, a menedzserek és a közigazgatásban felelõs személyek kiképzésével való komoly foglalkozás hiánya továbbra is rányomja bélyegét azokra a közigazgatási intézményekre, amelyek kisebb mértékben alapulnak a kezdeményezésen és a rugalmasságon. A könyv szerzõi meghatározzák a közintézmény menedzsmentjének alapfogalmait, felvázolják e tevékenység legfontosabb elemeit.
Humán erõforrások menedzsmentje - A könyv szerzõi, Marius Dodu és Ciprian Tripon általános bemutatót nyújtanak a humán erõforrások menedzsmentjérõl, arról, hogy milyen ismeretekkel kell rendelkezniük a közintézményekben dolgozóknak. A könyv gyakorlati segítséget adhat a közigazgatási intézmények vezetõinek a munkaköri leírások elkészítésében, a személyzet kiválasztásában, azok tevékenységének felmérésében.
Közéleti és intézményes kommunikáció - A szerzõ, Vasile- Sebastian Dâncu a kommunikációs folyamatnak a szervezetek, intézmények életében játszott fontos szerepét, valamint a szervezetek fejlõdéséhez való hozzájárulását mutatja be. Emellett hasznos tanácsokat nyújt a sajtóval való kapcsolattartás, illetve a közönségi kapcsolatok területén is.
A bejelentkezõ személyek közül minden egyes megyébõl harminc-harminc személyt választottunk ki, akiknek elõször is elküldtük az oktatási csomagot. Ezután szemináriumokat szerveztünk, amelyeket nagyrészt a könyv szerzõi, valamint Kolumbán Gábor, Hargita megye volt tanácselnöke, illetve Szász Zoltán, Fazakas Emese és Horváth Anikó, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem tanárai tartottak. A szemináriumok után a lektorok válaszoltak a tananyaggal, illetve a különbözõ szakterületekkel kapcsolatos kérdésekre.
Befejezésképpen annyit, hogy a programot lelkesen fogadta mind az önkormányzat, mind a kolozsvári közigazgatási tanszék. Habár a program még nem fejõzödött be, sikeresnek nevezhetjük, mivel megoldást ad a közigazgatási képviselõk és alkalmazottak képzésének kérdésére, ugyanakkor egy - erre a területre vonatkozó - minõségi oktatási anyagot dolgozott ki.

Térségfejlesztési forrásközpont tanácsadási program
A CIVITAS Alapítvány Térségfejlesztési forrásközpont projektjének célja, hogy aktív segítséget biztosítson az erdélyi önkormányzatoknak a térségfejlesztési koncepció kidolgozásától az Uniós támogatás elnyerésén át egészen a projekt gyakorlati végrehajtásáig és monitorizálásáig.
A projekt átfogóbb célját a következõképpen fogalmazhatjuk meg: az erdélyi vidéki térségek sajátos koncepciók révén történõ fejlesztése. (Ehhez Uniós forrásokat használnak fel.)
A közelebbi (közvetlenebb) cél az Uniós támogatás minél hatékonyabb kihasználására vonatkozik, vagyis el akarjuk érni, hogy a célcsoport részesedési aránya az Uniós támogatásokból az országos átlag fölött legyen.
Mindezt egy dinamikus, a változó körülményekre reagálni képes projekt formájában képzeljük el, amely a CIVITAS Alapítvány létezõ struktúrájára támaszkodna. A projekt során létrehozandó központ két irodával mûködne. A székelyudvarhelyi iroda Hargita, Kovászna, Brassó, Maros és Szeben megyéket szolgálná ki, a kolozsvári pedig Kolozs, Fehér, Hunyad, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Beszterce-Naszód megyéket.
A Térségfejlesztési forrásközpont terve a következõ alapelvekre épül: 1. mindkét irányból való kezdeményezés: szolgáltató-kliens, illetve kliens-szolgáltató;
2. partneri kapcsolatok a teljes nyíltság jegyében.
A projekt eredményességét a következõ mutatók segítségével lehet felmérni: elsõsorban a célcsoport körében kidolgozott projektek száma, illetve az Uniós támogatásokból történõ részesedési aránya. Viszonyítási alapot és mérõszámokat az Országos Statisztikai Hivatal, az Európai Bizottság Bukaresti képviselete, a Nemzeti Régiófejlesztési Ügynökség, valamint a Kormány szaktárcái (a Mezõgazdasági és a Helyi Közigazgatásért felelõs minisztériumok) által szolgáltattott statisztikai adatok biztosítanak.
A Térségfejlesztési forrásközpont tanácsadói (consulting) tevékenységét 2000 decemberében kezdi meg.


Képzési és regionális program a Mezõségen

Az utóbbi idõben az Európai Unió egyre több figyelmet szentel a regionális politikáknak, illetve fejlesztési programoknak. Egyre többet beszélnek a régiók Európájáról, az Unió fokozatosan növeli a regionális fejlesztésre szánt alapokat.
Hazánkban az integrációs törekvések fokozódásával elkerülhetetlen volt a régiófejlesztési programok beindítása. Ennek megfelelõen Románia elkészítette saját régiófejlesztési stratégiáját, az úgynevezett „Régiófejlesztés zöld chartáját". A CIVITAS Alapítvány kezdeményezte kistérségi fejlesztési projektek beilleszkednek ezen fejlesztési stratégiába.
Az 1999. októbere és 2000. decembere között megvalósítandó Mezõségi képzési és regionális fejlesztési program - rövidítve FOCOS (Proiect pilot de formare microregionalã în Câmpia Transilvaniei) - elnevezésû projekt célja létrehozni egy fejlesztési kistérséget, valamint megteremteni a fejlesztési tevékenységhez szükséges feltételeket. A projekt a kistérséget alkotó községek - Magyarkályán, Magyarpalatka, Magyarszovát, Kolozs és Szék községek - önkormányzati alkalmazottainak és tanácsosainak nyújt szakmai támogatást, hogy tevékenységük hatékonyságát növelje, illetve, hogy közös fejlesztési tervet tudjanak kidolgozni. A programot a Nyílt Társadalomért Alapítvány támogatja.
A programban résztvevõ községek Kolozsvártól keletre fekszenek, és a 16-os országúton, majd pedig megyei és községi utakon közelíthetõk meg. A mezõségi kistérség jelenlegi helyzete kritikus. Óriási problémát jelent, hogy az öt község közül három nehezen közelíthetõ meg, nagy a távolság az országútig, és nincs közvetlen vasúti csatlakozás sem. Az infrastruktúrájuk gyengén fejlett, a lakosság elöregedett, helyben kevés állást kínálnak. Ebben az esetben az önkormányzatoknak fontos szerepük lehet, mivel helyi szinten jelentõsen hozzájárulhatnak a gazdasági és társadalmi átalakulás feltételeinek megteremtéséhez.
A program céljait a CIVITAS több módon próbálta megvalósítani. Elsõként az öt község közötti együttmûködés fokozását tûztük ki célul. Másodikként megemlítendõ a magyarországi és szlovákiai települések közötti tapasztalatcserét elõsegítõ kapcsolatteremtés. Jelenleg a kisrégiót bemutató füzetet szerkesztünk, valamint egy honlap létrehozásán is dolgozunk. A közös fejlesztési stratégia sikerességének érdekében szükségesnek tartottuk a helyi önkormányzati képviselõk és az alkalmazottak szaktudásának elmélyítését. Ezért elõadásokat szerveztünk, melyeken önkormányzati szakemberek beszéltek a közigazgatási törvényrõl, a kommunikációról, a pénzügyi menedzsmentrõl stb.
Noha a program még nem ért véget, mégis fontos eredményekrõl számolhatunk be: az érintett önkormányzati alkalmazottak szakmai színvonalának növelése, a külföldi önkormányzatokkal való állandó kapcsolattartás, a kistérséget bemutató füzet és honlap elkészítése, valamint a mikrorégió fejlesztési stratégiájának kidolgozása. Megítélésünk szerint a program alapját képezheti a kisrégió jövõbeli fejlõdésének.Tartalom
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro