Törvényes lehetõségek a partnerségre

Az idén január 31-én jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében a civil szférára vonatkozó 26. számú törvény, amely többek között rendezni próbálja a civil szféra és a hatóságok közötti viszonyokat. Az igazi partnerség kialakításához hozzájárulhat az is, hogy a törvény lehetõvé teszi, hogy „közhasznúvá" nyilvánítsák az alapítványokat és az egyesületeket, ha azok nem tagságuk, hanem a köz érdekében tevékenykednek. Ezek a közhasznú társaságok a helyi és központi hatóságoktól támogatást kaphatnak, de ugyanakkor közszolgálati tevékenység ellátására is köthetnek szerzõdéseket. A kormányrendelet VIII. szakasza együttmûködésre kötelezi a közhivatalokat. A rendelet 49. cikkelye kimondja, hogy a helyi önkormányzatnak, lehetõségeihez mérten, támogatnia kell a civil szervezeteket székhely, valamint telek kiutalásával. A rendelet 50. cikkelye pedig arra kötelezi a közügyi hatóságokat, hogy a non-profit szervezetek kérésére tegyék nyilvánossá a közérdekû információkat . Az 51. cikkely értelmében a parlament, az államelnöki hivatal, a kormány fõtitkársága, az ombudsman intézménye, a minisztériumok, illetve a központi és a helyi közigazgatás keretében mûködnie kell egy olyan szervnek, amely a civil szervezetekkel való együttmûködésért felelõs. Ezáltal lehetõvé válik, hogy az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselõi konzultáljanak, majd együttmûködjenek bizonyos programok, tevékenységek kidolgozásában, illetve kivitelezésében. A szervezetek igényelhetik tevékenységük szerinti nyilvántartásba vételüket a fentiekben felsorolt intézményeknél. Ebben az esetben azok kötelesek megtenni azt. A két fél között felmerült nézeteltéréseket a közigazgatási bíráskodás törvénye (29/1990) alapján oldják meg.
Az új törvény alkalmazásánál viszont figyelembe kell venni az eddig is létezõ, elsõsorban a helyi adminisztrációra vonatkozó elõírásokat. Az alábbiakban röviden felvázoljuk, hogy mit is mondanak ezek a törvények.
Az 1991-ben kiadott 69-es számú törvény, melyet öt évvel késõbb a 24-es törvénnyel módosítottak megteremti a helyi hatalom és a civil szféra közötti együttmûködés törvényes kereteit. Hasonló módon a 118/1992-es kormányhatározat, amely a prefektúrák technikai apparátusának szerkezetét és feladatait rögzíti, lehetõséget ad partnerségi kapcsolatok kialakítására a civil szervezetek és a központi adminisztráció között.
A módosított 69/1991-es törvény 20. cikkelye 2-es bekezdésének f. pontja a helyi tanácsokra bízza a helyi adók és illetékek eltörlését, míg g. pontja lehetõséget nyújt arra, hogy a helyi tanács kedvezményesen biztosítson helyiséget a civil szervezeteknek.
Az önkormányzat és a civil szféra a legkönnyebben szociális téren mûködhet közre: a 125/1996-os kormányhatározat a szociális juttatásokra vonatkozik, a 290/1990-es határozat pedig a szociális kantinok mûködését szabályozza. A 34/1998-as törvény az 539/98-as kormányhatározattal kiegészítve költségvetési támogatást biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szociális intézményeket alapítanak és tartanak fenn.
Az említetteken kívül az önkormányzat segítséget nyújthat a civil szervezeteknek a felszerelés (bútorzat, telefon) beszerzésében, építkezési telkeket utalhat ki árvaházak, kórházak, egyházi intézmények felépítéséhez, ugyanakkor ingyen bocsáthatja ki számukra az építkezési engedélyeket. Jelenleg a 189/1998-as a helyi közpénzekre vonatkozó törvény lehetõséget adott arra, hogy közpénzekbõl támogassák a partneri programokat (12. cikkely). Ha a törvény mellékletében megnézzük a költségvetés tételes lebontását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kulturális és a szociális programokkal nincs ugyan gond (a kiadások 4.7-es és 5.8-as tétele), de a többi területen számos tisztázatlan kérdés van. Különös például, hogy a speciális rendeltetésû kiadási tételeknél, a 15.7-es számú tételnél szerepel a közhasznú akciók finanszírozásában való részvételi lehetõség (az önkormányzat részérõl), és azt is megjegyzi a törvény, hogy ez a kiadás természetes és jogi személyektõl is származhat (mint bevétel).
Az alábbiakban felsoroljuk az utóbbi négy évben hozott, erre a területre vonatkozó törvényeket:
- A 8/1997-es kormányhatározat a kutatás és fejlesztés serkentésére vonatkozik, és lehetõséget ad arra, hogy közpénzekbõl finanszírozzák a partnerségi programokat.
- A 22/1997-es kormányhatározat az önkormányzat és a civil szféra együttmûködési lehetõségeit pontosítja.
- A 26/1997-es kormányhatározat meghatározza azt, hogyan mûködhetnek együtt az önkormányzatok és a civil szervezetek a gyermekvédelemben.
- A 142/1997-es miniszterelnöki rendelet elõírja az NGO-k és a kormány közötti kapcsolatokért felelõs iroda létrehozását.
- A 129/1998-as törvény a Román Szociális Fejlesztési Alap megalakítására, szervezésére és mûködésére vonatkozik. Ennek tevékenységébe bevonja a civil szférát is. A Fejlesztési Alap célkitûzése, hogy hozzájáruljon a szegénység visszaszorításához, fejlessze a helyi menedzsmentet, támogassa az adminisztráció decentralizációját.
- A 36/98-as kormányhatározat és a 32/94-es törvény a szponzorizálásra vonatkozik.
- A 213/98-as a közvagyonra vonatkozó törvény, amely szerint a közhatóságok ingatlant adhatnak meghatározott idõre a civil szervezeteknek.Tartalom
Hajdó Csaba: Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro