Hajdó Csaba
Egy feltáratlan erõforrás: a civil szféra és az önkormányzatok együttmûködése

Megállapíthatjuk: az önkormányzatok és a civil szervezetek között meglevõ, vagy meglenni vélt kapcsolatrendszer ma még nem tartozik egyik fél szempontjából sem a túl nagy érdeklõdésre számot tartó kérdések közé. Sajnos. Az önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata az a terület, amelyre nem fordítunk elegendõ figyelmet, még nem fedeztük fel a benne rejlõ lehetõségeket, pedig ez lehet az egyik legfontosabb olyan erõforrás, amely segíthet a gondok megoldásában. Elõrelépésként könyvelhetõ el viszont, hogy az utóbbi idõben egyre többet írnak és beszélnek a témáról.
A civil szervezetek és az érdekképviseletek zöme csupán a problémák jelentkezésekor kér segítséget az önkormányzattól, megelõzés céljával ritkán veszi fel a kapcsolatot a helyi hatalommal. Mindez rámutat arra, hogy szükséges az önkormányzatok és a civil társadalom közötti kapcsolatok fejlesztése, hisz képletesen fogalmazva ma az együttmûködés csak „tûzoltómunka", közös tervezésre és építkezésre alig van példa. Köztudott, hogy egy problémát célszerûbb megelõzni, mint kezelni.
A civil szervezetek többsége a helyi szinten jelentkezõ szükségletek kielégítése céljából jön létre, és sok esetben olyan szakembereket tömörít, akik képesek kezelni a problémákat. E személyek bevonása a tanácsadó testületekbe vagy a helyi konzorciumokba, részvételük a tervezésben, a döntések végrehajtásában, valamint az ellenõrzésben, meghatározó eleme lehet egy település vagy régió közép és hosszú távú fejlõdésének. Természetesen a civil szféra és az önkormányzat együttmûködése ennél sokkal többet jelent, általánosan úgy fogalmazhatunk, hogy a két szektor helyi szintû „összehozása" jelentõs erõforrásokat mozgósíthat, amelyek megfelelõ viszonyrendszerben valós fejlõdési lehetõséget biztosíthatnak településeinknek. Az önkormányzati és a civil szektorok együttmûködésének több gyakorlati megnyilvánulása létezik, a következõkben a legfontosabbra térek ki: a partnerségben szervezett programokra, projektekre. Ezek azok a projektek, amelyek végrehajtására jó eséllyel lehet pályázni költségvetésen kívüli vissza nem térítendõ támogatásokat. A potenciális támogatók elvárják, hogy a finanszírozandó projektek bizonyíthatóan bírják a helyi közösség, illetve az adminisztráció/önkormányzat támogatását. Elõnyben részesítik azokat a projekteket, amelyeknél garanciát látnak a közös döntéshozás és a közös menedzsment elvének érvényesülésére. Ennek legjobb technikai megoldása a helyi projekt-konzorcium létrehozása, amelyben részt vesznek az önkormányzat, a civil szervezetek és a vállalkozói szféra képviselõi. Elmondható ugyanakkor, hogy a civil szervezetek és a helyi hatalom közötti jó kapcsolat nem elhanyagolható politikai tõkéhez juttathatja az önkormányzat vezetõségét, mivel sikeres együttmûködés esetén megsokszorozódhat az önkormányzat problémamegoldó potenciálja, új, költségvetésen kívüli forrásokat szerezhetnek meg, megnõ a rendelkezésre álló humánpotenciál. Ez érezhetõen javítja a tisztségviselõk megítélését. Ugyanakkor a bizalmi viszony mélyítése érdekében az önkormányzat is nyújthat baráti jobbot a civil szférának kihasználva ennek érdekében az amúgy erõsen korlátozott helyi autonómia nyújtotta lehetõségeket.
Minden jel arra mutat, hogy 2001-tõl Romániában is beindulnak az Európai Unió csatlakozást elõkészítõ SAPARD és ISPA programjai. Ezek együttesen évi több száz millió euro fejlesztési forrást jelentenek, melyet többnyire pályázati úton osztanak szét. Meggyõzõdésem, hogy ez a konkrét lehetõség, amely a tervek szerint hétéves periódusra szól, ráébreszti mindkét felet arra, hogy érdemes együttmûködniük.
Ezek a partneri kapcsolatok rengeteg lehetõséget hordoznak magukban, és egyik félnek sem lehet megbocsátani, ha ebbõl kimarad, ha ezt kihagyja.Tartalom
Bodó Barna: A civil szféra és a helyi hatalom
Törvényes lehetõségek a partnerségre
Szász Jenõ - Orbán Árpád: „Ügyfélorientált" önkormányzat Székelyudvarhelyen
Gittinger Aliz: Az önkormányzatok és a civil szektor kapcsolata a CREST szemszögébõl
Balogh Márton - Varga Zoltán: A CIVITAS Alapítvány
Pálvölgyi Péter: Az önkormányzatok és a non-profit szektor együttmûködésének formái Magyarországon
Gittinger Aliz: Kontakt 2000 - beszámoló a szatmári Civil Társadalmi Fórumról
Zsugán Gyula: Civil Akadémia Nagyváradon
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro