Közösségfejlesztési tanfolyamok

Székelykeresztúr

A székelyudvarhelyi Humán Reform Alapítvány 2000. augusztus 7-13. között egyhetes közösségfejlesztési tanfolyamot szervezett Székelykeresztúron a Westminster Foundation for Democray által támogatott „Polgári Újjászületés Program" keretében.
A Humán Reform Alapítvány a program elõkészítési fázisában Székelyföld tíz kistérségi központjában „regionális civil fórumokat" szervezett. Balla Zoltán fõszervezõ elmondta, hogy a helyi fórumok résztvevõi közül válogatták ki az elkötelezett érdeklõdõket, akikhez a Hargita megyei önkormányzat által javasolt frissen alakult kistérség-menedzserek kis csapata is csatlakozott. Így a képzésen Székelyföld mind a tíz hagyományos kistérsége - Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Felsõ-Háromszék, Erdõvidék, Nyárádmente, Kisküküllõmente, Keresztúr fiszék, Bögöz és Udvarhely - képviseltette magát, de Kolozsvárról és Nagyváradról is érkezett egy-egy résztvevõ.
Az egy hetes képzés célja az volt, hogy elkötelezett, szükséges és elégséges alapfokú szaktudással rendelkezõ közösségfejlesztõ csapatot hozzanak létre, és képezzenek ki. Dr. Vercseg Ilona, Péterfi Ferenc, Lantos Tamás, Mészáros Zsuzsa és Kovács Edit, a Magyar Közösségfejlesztõk Egyesülete, a Civil Rádió, a Civil Kollégium és az Ormánság Alapítvány képviselõi a közösségfejlesztés elméletével és módszertanával egyaránt megismertették a hallgatókat. A képzés ideje alatt kiderült, a résztvevõk nagy többsége már foglalkozott közösségfejlesztéssel, de ez csak a tanfolyam alatt tudatosult bennük, szakmailag továbbfejlõdtek. - Különösen fontosnak tartom, hogy a vidékfejlesztéssel foglalkozó térségmenedzserek szintén „megfertozõdtek", és nemcsak az infrastrukturális fejlesztésrõl gondolkodnak ezután, hanem felismerték az ember- és a közösségcentrikus fejlesztés fontosságát, és az abban rejlõ lehetõségeket is - tette hozzá Balla Zoltán.
Az egy hetes tanfolyamot terepmunka követte, a résztvevõk két hétvégén, szintén Székelykeresztúron gyakorlatba ültethették az elméletben tanultakat. Az elsõ hétvégén minden résztvevõ a közösségfejlesztésben alkalmazott interjúkészítést gyakorolta úgy, hogy a helybéli hangadókat kérdezte ki. Ezt követõen az interjúalanyok és meghívottjaik részvételével közösségi beszélgetésre került sor. Ennek eredményeként öt területet körvonalaztak (környezetvédelem, ifjúsági problémák, hagyományok ápolása, nõk klubja, a Gyárfás kúria), melyek fejlesztését a székelykeresztúri és az õket közvetlenül segítõ udvarhelyi közösségfejlesztõk fogják koordinálni.
Szintén a képzés eredményeként a résztvevõk megalakították a Székelyföldi Közösségfejlesztõ Egyesületet, a SZEKÉ-t. 2000. október 11-én pedig felavatják a Székelyföldi Közösségfejlesztõ Irodát is, amely a Székelyföldi Közösségfejlesztõ Egyesületnek és a közösségfejlesztésnek általában kíván szakmai és infrastrukturális hátteret biztosítani.
A tanfolyam résztvevõi már önálló tevékenységbe kezdtek. Az olaszteleki új kollégák már október folyamán egy háromnapos hétvégi közösségi feltárást, interjúzást és közösségi beszélgetést szerveznek, amelyre az egész csapatot meghívták. A stratégiai célokat és a további tevékenységeket pedig a Közösségfejlesztõ Iroda felavatásakor fogalmazzák majd meg.

Tasnád

A Tasnádi Teleház adott otthont annak a közösségfejlesztési tanfolyamnak, amelyet a CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja kezdeményezésére, a Romániai Teleházak Egyesülete és a CREST csapata szervezett folyó év augusztus 25-26. között.
A tanfolyam kisrégiós kezdeményezésen alapult és az volt a célja, hogy a teleházat, mint a közösségfejlesztés egyik fõ eszközét ismertesse meg a résztvevõkkel.
A két napos képzésen Szatmár megye polgármesteri hivatalainak képviselõi (fõleg polgármesterek és alpolgármesterek), összesen 20 személy vett részt. Az elsõ napi, nagyrészt elméleti bemutatót, a második nap gyakorlatok és megbeszélések követték. Végül a képzés méltó befejezéseként a résztvevõk a közeli, néhány hónapja nyílt magyarcsaholyi teleházat is meglátogatták.
A résztvevõk betekintést nyerhettek a közösségfejlesztési program össze-állításának módszertanába, láthatták, melyek ennek a költségvetési vetületei. Szó esett arról, hogy milyen és mekkora szerepe van a teleháznak a településfejlesztésben, valamint arról, hogy mit kell tennie egy közösségnek akkor, ha teleházat szeretne létrehozni.
A képzés során többek között felmerült az is, hogy minden településnek szüksége lenne egy közösségfejlesztõre, aki arra lenne hivatott, hogy különbözõ eszközökkel és módszerekkel segítsen a közösség lakosainak a helybeli erõforrások feltárásában.Tartalom
Tóga István: A közösségfejlesztés hatékony eszköze a Teleház
A sokoldalú teleház
A teleházak küldetése
A romániai teleházak bemutatása
A Romániai Teleházak Egyesülete
Varga Zoltán: Teleház és térségfejlesztés
Eugenia Tarãlungã: A különbözõség, ami összeköt bennünket - Beszámoló a FAR 2000-rõl, a civil szervezetek vásáráról
Hírek
Aktuális pályázati lehetoségek

civil fórum
Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
Felelõs kiadó: Egri István
Felelõs szerkesztõ: Tamás Kinga
Olvasószerkesztõ: Boda Edit
Postacím: 3400 Cluj Napoca,
str. Pietroasa nr. 12
Telefon/Fax: 064-431.488
e-mail: rmkt@mail.soroscj.ro